CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ - HỘI THỨ TÁM (BÌNH GIẢNG)

CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ - HỘI THỨ TÁM (BÌNH GIẢNG)

Ngày: 04/08 12 lượt xem
(Trúc Lâm Sơ Tổ Trần Nhân Tông) NGUYÊN VĂN ...
CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ - HỘI THỨ CHÍN (BÌNH GIẢNG)

CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ - HỘI THỨ CHÍN (BÌNH GIẢNG)

Ngày: 04/08 2 lượt xem
(Trúc Lâm Sơ Tổ Trần Nhân Tông) Vậy cho hay: Cơ quan tổ giáo, tuy khác nhiều đàng, chẳng cách mấy gang. Chỉn sá nói từ sau Mã Tổ; ắt đã quên thuở trước Tiêu Hoàng. Công đức toàn vô, tính chấp si càng thêm lỗi; quách nhiên ...
CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ - HỘI THỨ MƯỜI (BÌNH GIẢNG)

CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ - HỘI THỨ MƯỜI (BÌNH GIẢNG)

Ngày: 04/08 3 lượt xem
(Trúc Lâm Sơ Tổ Trần Nhân Tông) NGUYÊN VĂN Tượng chúng ấy: Cóc một chân không; dùng đòi căn khí. Nhân lòng ta vướng chấp khôn thông; há cơ tổ nay còn thửa bí. Chúng Tiểu thừa cóc hay chửa đến, Bụt sá ngăn Bảo sở hóa ...
CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ-  KỆ KẾT THÚC (BÌNH GIẢNG)

CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ- KỆ KẾT THÚC (BÌNH GIẢNG)

Ngày: 04/08 6 lượt xem
(Trúc Lâm Sơ Tổ Trần Nhân Tông) Cư trần lạc đạo thả tùy duyên. Cơ tắc xan hề, khốn tắc miên. Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch; Đối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền. BÌNH GIẢNG (Thiền sư Nhất Hạnh) Cư trần lạc đạo ...
Cư trần lạc đạo phú - Hội Thứ Sáu (Bình giảng)

Cư trần lạc đạo phú - Hội Thứ Sáu (Bình giảng)

Ngày: 04/06 246 lượt xem
Cư trần lạc đạo phú - Hội Thứ Sáu(Trúc Lâm Sơ Tổ Trần Nhân Tông)Thực thế! Hãy sá vô tâm, tự nhiên hợp đạo. Dừng tam nghiệp mới lặng thân tâm; đạt một lòng thì thông tổ giáo.Nhận văn giải nghĩa, lạc lài nên thiền khách bơ vơ; chứng ...
CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ - Hội Thứ Bảy (Bình giảng)

CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ - Hội Thứ Bảy (Bình giảng)

Ngày: 04/06 411 lượt xem
CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ - Hội Thứ Bảy(Trúc Lâm Sơ Tổ Trần Nhân Tông)Vậy mới hay: Phép Bụt trọng thay; rèn mới cóc hay.Vô minh hết bồ đề thêm sáng; phiền não rồi đạo đức càng say.Xem phỏng lòng kinh, lời Bụt thốt dễ cho thấy dấu; học ...
Cư trần lạc đạo phú - Hội Thứ ba (Bình giảng)

Cư trần lạc đạo phú - Hội Thứ ba (Bình giảng)

Ngày: 25/05 245 lượt xem
CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ - Hội Thứ Ba(Trúc Lâm Sơ Tổ Trần Nhân Tông) Nếu mà cóc, tội ắt đà không, phép học lại thông.Gìn tính sáng mựa lạc tà đạo; sửa mình học cho phải chính tông.Chỉn Bụt là lòng, xá ướm hỏi đòi cơ Mã tổ; vong ...
Cư trần lạc đạo phú - Hội Thứ Tư (Bình giảng)

Cư trần lạc đạo phú - Hội Thứ Tư (Bình giảng)

Ngày: 25/05 371 lượt xem
Cư trần lạc đạo phú - Hội Thứ Tư (Trúc Lâm Sơ Tổ Trần Nhân Tông) ...
Cư trần lạc đạo phú - Hội Thứ Năm (Bình giảng)

Cư trần lạc đạo phú - Hội Thứ Năm (Bình giảng)

Ngày: 25/05 262 lượt xem
Cư trần lạc đạo phú - Hội Thứ Năm(Trúc Lâm Sơ Tổ Trần Nhân Tông) Vậy mới hay: Bụt ở cong nhà; chẳng phải tìm xa.Nhân khuây bản nên ta tìm Bụt; đến cóc hay chỉn Bụt là ta.Thiền ngỏ năm câu, nằm nhãn cong quê Hà hữu; kinh xem ...
Cư trần lạc đạo phú - HỘI THỨ HAI (Bình giảng)

Cư trần lạc đạo phú - HỘI THỨ HAI (Bình giảng)

Ngày: 21/05 297 lượt xem
Cư trần lạc đạo phú - HỘI THỨ HAI (Trần Nhân Tông)Biết vậy! Miễn được lòng rồi; chẳng còn phép khác.Gìn tính sáng, tính mới hầu an; nén niềm vọng, niềm dừng chẳng thác.Dứt trừ nhân ngã, thì ra tướng thực kim cương; dừng hết tham sân, mới lảu ...